devizno poslovanje

Informacije Obuke

Datum i vreme 29. februar 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Branka Đorđević, Ministarstvo finansija
Kotizacija
14.500 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) on-line

Devizno poslovanje – pojam i značaj stranih direktnih investicija, kreditni poslovi sa inostranstvom, poslovi reeksporta

Strane direktne investicije od posebnog su značaja za svaku državu zbog brojnih benefita. Brojni inistituti, uslovi i način direktnog ulaganja i investiranja uređeni su kroz više zakona, dok je statističko praćenje stranih direktnih investicija nerezidenata u Republici, kao i rezidenata u inostranstvu, uređeno podzakonskim propisima iz oblasti deviznog poslovanja. Polaznici seminara će imati priliku da kroz interaktivnu diskusiju razmotre različite dileme koje imaju u praksi primene propisa o direktnim investicijama, kao i da se upoznaju sa bitnim aspektima izveštavanja o pomenutim investicijama, a sve sa ciljem zakonitog i pravilnog obavljanja deviznih poslova.

Pored toga, nakon što je Zakon o kreditnim odnosima sa inostranstvom, koji se primenjivao od 1992. godine, 2006. godine inkorporiran u tekst Zakona o deviznom poslovanju, kreditni poslovi sa inostranstvom, koji su ranije bili uređeni posebnim zakonom, postali su bitan segment regulative deviznih poslova, čiji su uslovi i način obavljanja, ali i obaveza izveštavanja o istima, sada uređeni ne samo Zakonom o deviznom poslovanju, već i brojnim podzakonskim propisima. Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom, uslovima i mogućnostima za njihovo zaključenje, kao i obavezom izveštavanja o istima.

Polaznicima seminara će biti ukazano i na određene aspekte obavljanja platnog prometa sa inostranstvom po poslovima reeksporta, kao spoljnotrgovinskog posla koji se obavlja pod ostalim režimima i merama spoljnotrgovinske politike. Osim navedenog, tokom seminara polaznicima će biti ukazano na najbitnije obaveze u predstojećem periodu, što će im omogućiti da u propisanim rokovima i na propisani način preduzmu radnje na koje su ovlašćeni ili obavezni.

Program:

1) Strane direktne investicije:

 • instituti kroz propise o spoljnotrgovinskom poslovanju, ulaganjima i deviznom poslovanju;
 • obaveza izveštavanja o stranim direktnim investicijama;
 • dopunske uplate stranog osnivača;
 • kupoprodaja udela u pravnom licu;
 • prenos dobiti ostvarene direktnim investiranjem;

2) Kreditni poslovi sa inostranstvom:

 • vrste kreditnih poslova sa inostranstvom;
 • uslovi za zaključenje kreditnih poslova sa inostranstvom;
 • učesnici u kreditnim poslovima sa inostranstvom;
 • davanje i pribavljanje sredstava obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom;
 • izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom;

3) Devizni aspekt poslova reeksporta:

 • pojam poslova reeksporta u spoljnotrgovinskim i deviznim propisima;
 • mogućnosti i ograničenja u primeni deviznih propisa u obavljanju poslova reeksporta;
 • obavljanje platnog prometa sa inostranstvom po poslovima reeksporta;
 • sličnosti i razlike između poslova reeksporta i drugih spoljnotrgovinskih poslova;

4) Ostale aktuelnosti

Predavač je Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem i nebankarske finansijske institucije u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322