devizno poslovanje

Informacije Obuke

Datum i vreme 25. januar 2023. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Branka Đorđević, Ministarstvo finansija
Kotizacija 13.500 (+PDV) u sali; 12.500 (+PDV) online

Polaznicima seminara će biti ukazano na aspekt obavljanja platnog prometa sa inostranstvom po poslovima reeksporta, kao spoljnotrgovinskog posla koji se obavlja pod ostalim režimima i merama spoljnotrgovinske politike. Dodatno, biće predstavljene bitne razlike između robne i finansijske kompenzacije, uz podrazumevani osvrt na spoljnotrgovinsku i deviznu regulativu koja uređuje ove poslove.

Nastavljajući se na temu načina prestanka dugovanja i potraživanja kroz obavljanje poslova finansijske kompenzacije, na seminaru će biti napravljen osvrt i na ostale alternativne načine prestanka potraživanja i dugovanja uređenih deviznim propisima, a čiji je značaj aktuelizovan u poslednje vreme zbog geopolitičkih dešavanja na istoku Evrope i posledične, globalne ekonomske krize.

Pored toga, polaznicima će biti predstavljeni načini finansiranja poslovanja sa inostranstvom i to kako sa stanovišta propisa o deviznom poslovanju, tako i sa stanovišta drugih propisa.

Najzad, na savetovanju će se polaznici podsetiti na aktuelne obaveze u vezi sa izveštavanjem nadležnih organa i institucija, kao i ostalim aktuelnostima u regulativi i praksi deviznog poslovanja.

Program:

1) Devizni aspekt poslova reeksporta:

 • pojam poslova reeksporta u spoljnotrgovinskim i deviznim propisima;
 • obaveze rezidenata u slučaju obavljanja poslova reeksporta;
 • (ne)mogućnost prebijanja dugovanja i potraživanja po poslovima reeksporta;
 • upotreba šifara platnog prometa sa inostranstvom kod obavljanja transakcija po poslovima reeksporta;
 • razlika između poslova reeksporta i poslova posredovanja u spoljnoj trgovini;

2) Robna i finansijska kompenzacija:

 • propisi kojima su uređeni poslovi kompenzacije u poslovanju sa inostranstvom;
 • sličnosti i razlike između robne i finansijske kompenzacije;
 • način obavljanja robne i finansijske kompenzacije;
 • obaveze rezidenata;

3) Alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja u poslovanju sa inostranstvom:

 • poslovi prebijanja dugovanja i potraživanja;
 • poslovi prenosa potraživanja i dugovanja;
 • poslovi naplate od drugog nerezidenta, odnosno plaćanja drugom nerezidentu;

4) Finansiranje poslovanja sa inostranstvom:

 • direktne investicije;
 • kreditiranje u zemlji;
 • kreditno zaduživanje u inostranstvu;
 • poslovi faktoringa;

5) Obaveze izveštavanja u aktuelnom periodu i ostale aktuelnosti u deviznom poslovanju

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u sali, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 10% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322