kadrovska-evidencija-zaposlenih

Informacije Obuke

Datum i vreme 15. mart 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavač Ekspert za radne odnose (detalji na stranici)
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) on-line (detalji na stranici)

KADROVSKA EVIDENCIJA ZAPOSLENIH (NEOPHODNA DOKUMENTACIJA I NJENO SISTEMATIZOVANJE U DOSIJEU) I DOKUMENTACIJA KOJU SU DUŽNI DA IMAJU POSLODAVCI U SKLADU SA PROPISIMA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRDAVLJA NA RADU

Predavač: Ekspert za oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.

NASTAVNI PROGRAM obuke “Kadrovska evidencija zaposlenih”:

I) Neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima – obaveza  i odgovornost poslodavca i zaposlenih

 • Ugovor o radu (na neodređeno ili određeno vreme) za zaposlenog i drugi ugovori van radnog odnosa
 • Svi pripadajući aneksi ugovora o radu
 • Ugovori o radnom angažovanju (ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o stručnom osposobljavanju, ugovor o stručnom usavršavanju, ugovor o volontiranju, ugovor o delu)
 • Radna dozvola za strane državljane
 • Prijava na obavezno socijalno osiguranje – obavezujuća pre stupanja na rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica
 • Prijava boravka
 • Obračunska lista-izvršna isprava
 • Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenih
 • Rešenja o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih donetih od strane poslodavca (rešenje o korišćenju godišnjeg odmora, jubilarnoj nagradi i drugo)
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (model)
 • Кolektivni ugovor kod poslodavca ili pravilnik o radu (opšti akt) kojim se uredjuju prava, obaveze i odgovornosti (model)
 • Evidencija o prekovremenom radu;
 • Mesečna evidencija o zaradi i naknadi zarade zaposlenih
 • Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
 • Obaveštenje o pravima uzbunjivača
 • Model Pravilnika o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja

II) Neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i novim podzakonskim propisima – obaveza i odgovornost poslodavca i zaposlenih

 • Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanju
 • Model programa o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR
 • Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini -u slučaju povrede na radu,

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322