zaštita uzbunjivača

Informacije Obuke

Datum i vreme 21. februar 2023. od 10h
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Marijana Mravik i Maja Matić  (detalji na stranici)
Kotizacija 12.500 (+PDV)

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA U SVETLU OBAVEZA POSLODAVACA

TEME

  1. Međunarodni standardi i principi u sistemu zaštite uzbunjivača, Zakon o zaštiti uzbunjivača kao novina u zakonodavstvu Republike Srbije – osnovni postulatati
  2. Zakon o zaštiti uzbunjivača – osnovni pojmovi propisani Zakonom, uzbunjivanje i borba protiv krupcije i zaštita javnog poretka, sloboda preduzetništva i obaveze propisane Zakonom
  3. Zakon o zaštiti uzbunjivača – postupak i vrste uzbunjivanja sa naglaskom na Intenom kanalu uzbunjivanja kod poslodavca, obavezama poslodavaca u tom smilu
  4. Zakon o zaštiti uzbunjivača – sudska zaštita uzbunjivača i naknada štete (pravilo o obrnutom teretu dokazivanja)
  5. Obaveze Poslodavca propisane Zakonom o zaštiti uzbunjivača i Pravilnikom o unutrašnjem uzbunjivanju kao i kaznena odgovornost

(određivanje ovlašćenog lica za prijem prijava o uzbunjivanju i postupanje po istima, način dostaljanja, zavođenja i postupanje po informaciji u vezi sa                   uzbunjivanjem, poverljivost identiteta uzbunjivača)                                                                                                                                                                                                       Model obaveštenja o pravima iz Zakona o zaštiti uzbunjivača koji su poslodavci dužni dostaviti svim radono angažovanim licima

Obaveze poslodavca u vezi sa izradom Opšteg akta o unutrašnjem uzbunjivanju

Predavači:

  • Marijana Mravik, sudija Osnovog suda u Pančevu, član radne grupe za izradu Zakona o zaštiti uzbunjivača i koautor Priručnika za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača kao i Komentara o zaštiti uzbunjivača, višegodišnji predavač na temu zakona o zaštiti uzbunjivača i boribi protiv korupcije
  • Maja Matić, poseduje više od osamnaes godina radnog iskustva i kontinuirane edukacije u otkrivanju finansijskog kriminala. Jedan deo iskustva u Ministarstvu finansija, Deviznom inspektoratu posvetila je otkrivanju i analiziranju nezakonitih transakcija u međunarodnom prometu robe i usluga. Drugi deo iskustva posvetila je otkrivanju koruptivnih slučajeva u Agenciji za sprečavanje korupcije, kao rukovodilac organizacione jedinice u čijoj je nadležnosti rešavanje slučajeva koje prijave građani koji u predstavkama izraze svoju sumnju na korupciju u javnom i privatnom sektoru. Ima bogato iskustvo u radu sa uzbunjivačima, kako u vreme kada je Agencija bila jedini organ koji je pružao neposredno zaštitu u admisnistrativnom postupku, tako i danas kada pruža pravnu pomoč u skladu sa sudskim modelom zaštite. Evaluator je GREKO organizacije, Saveta Evrope, u Petom evaluacionom krugu koji je posvećen proceni usklađenosti sa međunarodnim standardima u borbi protiv korupcije i efikasnosti mera za prevenciju korupcije i promovisanje integriteta kod izvršne vlasti i policije.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 10% popusta.
  • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322