upravljanje otpadom

Informacije obuke

Opcija 1 – Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168): 10. septembar 2022. godine od 10h

Opcija 2 – on line (ZOOM platforma): 10. septembar 2022. godine od 10h

Predavač: Nacionalni ekspert za upravljanje otpadom

Kotizacija: 11.500 (+PDV), odnosno 10.500 (+PDV)

Izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom uvele su niz novih zakonodavnih rešenja, odnosno podzakonskih akata, koji daju osnovne smernice za unapređenje sistema za upravljanje otpadom i imaju za cilj  jačanje principa hijerarhije upravljanja otpadom kroz:

  • prevenciju stvaranja otpada
  • selekciju i odvojeno sakupljanje svih tokova otpada na mestu nastanka
  • privremeno skladištenje otpada na mestu nastanka
  • transport otpada od mesta nastanka do mesta tretmana/ponovnog iskorišćenja/odlaganja
  • Tretman/ponovno iskorišenje otpada u cilju njegovog konačnog zbrinjavanja na ekološki prihvatljiv i bezbedan način

Tema seminara je bliže usmerena na implementaciju postojeće zakonske regulative u oblasti upravljanja medicinskim otpadom u Republici Srbiji, tj. prevashodno na odredbe Zakona o upravljanju otpadom, Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom, Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom.

Poseban deo seminara biće posvećen temi upravljanja medicinskim otpadom u uslovima covid infekcije.

Predavač je nacionalni ekspert za upravljanje otpadom sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom.

Cilj seminara:

Učesnici će dobiti značajne informacije koje se tiču prava, obaveza, odgovornosti svih subjekata u sistemu za upravljanje otpadom, sa posebnim osvrtom na medicinski otpad, novih tehnoloških mogućnosti za konačno zbrinjavanje otpada, odnosno posebno medicinskog i farmaceutskog otpada n a ekološki prihvatljiv i bezbedan način, obaveze operatera sistema upravljanja otpadom ali i obaveze generatora / proizvođača otpada, prema novoj važećoj zakonskoj regulativi, odnosno najnovijim Pravilnicima koji su usvojeni u prethodnom peirodu. Seminar će pružiti bolje razumevanje i pojašnjenje primene prava i obaveza navedenih subjekata sistema upravljanja svim mtokovima otpada, medicinskim otpadom, odnosno farmaceutskim otpadom.

Pravilno razumevanje novih propisa koji se primenjuju u Rpeublici Srbiji, kao i smernica SZO, prava i obaveza i praktične smernice za izradu Planova upravljanja otpadom, od velikog su značaja za zakonito postupanje svih subjekata sistema upravljanja otpadom, kao i za njihov dalji razvoj i napredak u oblasti upravljanja otpadom.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju (Zemun, Pregrevica 168), ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322