Informacije Obuke

Datum i vreme 26. januar 2023 od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Aleksandar Janjušević, Ministarstvo finansija
Vojkan Zdravković, Ministarstvo finansija
Kotizacija 13.500 (+PDV) u sali; 12.500 (+PDV) on-line

Polaznici seminara će imati priliku da se upoznaju sa bitnim aspektima kada je u pitanju sastavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu i revizija tih finansijskih izveštaja, što će im omogućiti da u propisanim rokovima i na propisan način preduzmu sve neophodne radnje u cilju pravilnog postupanja prilikom sastavljanja i revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu, a sve sa ciljem zakonitog i pravilnog obavljanja poslova u oblasti računovodstva i revizije.

Nakon osvrta na najvažnije aspekte Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji, polaznici savetovanja će se podsetiti na propisane obaveze u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja za 2022. godinu i revizijom istih, kako bi pravilno razumeli koncept Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji, i obaveze koje pomenuti propisi zahtevaju za sve obveznike primene ovih zakona, zajedno sa pratećim podzakonskim aktima, uključujući sve najvažnije novine koje se uvode ovim propisima.

Predavači: Aleksandar Janjušević, Ministarstvo finansija
Vojkan Zdravković, Ministarstvo finansija

NASTAVNI PROGRAM:
1) Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu:

 • razlozi za izradu novog Zakona o računovodstvu i najvažnije novine koje zakon donosi
 • pripreme za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu
 • novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika
 • uvođenje pojma grupe pravnih lica
 • obaveza izdavanja računa (faktura) u elektronskom obliku – veza sa Zakonom o e-fakturisanju
 • novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga
 • uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga
 • novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja
 • pravo mikro i malih pravnih lica da primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP
 • sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje
 • nova podzakonska akta (Kontni okvir, obrasci finansijskih izveštaja i dr.)

2) Revizija finansijskih izveštaja za 2022. godinu:

 • uslovi za izdavanje licenci i dozvola za obavljanje revizije
 • obveznici revizije
 • revizorski izveštaj i dodatni izveštaj Komisiji za revizijunezavisnost i objektivnost u obavljanju revizije
 • nova organizacija kontrole kvaliteta i javnog nadzora nad obavljanjem revizije
 • novi sistem izricanja sankcija
 • podzakonska akta doneta od strane Komisije za hartije od vrednosti i Komore ovlašćenih
  revizora.

3) Ostale aktuelnosti iz oblasti računovodstva i revizije
4) Pitanja, odgovori I instrukcije za rešavanje konkretnih problema

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali hotela “Šumadija” ili on-line preko ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale sveden na broj učesnika koji obezbeđuje poštovanje propisanih epidemioloških mera.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 10% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322