devizno poslovanje

Informacije obuke

Opcija 1 – Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:25. avgust 2022. od 10h

Opcija 2 – on line (ZOOM platforma):25. avgust 2022. od 10h

Predavač: Branka Đorđević, Ministarstvo finansija

Kotizacija: 11.500 (u nastavnoj sali); 10.500 (on line)

Polaznici seminara će imati priliku da se upoznaju sa bitnim aspektima kada je u pitanju kontrola deviznog poslovanja, ovlašćenjima lica koje vrši kontrolu, ali i pravima i obavezama koje imaju kao subjekti kontrole, što će im omogućiti da u propisanim rokovima i na propisan način preduzmu radnje na koje su ovlašćeni, a sve sa ciljem zakonitog i pravilnog obavljanja deviznih poslova.

Nakon osvrta na bitne aspekte vršenja kontrole deviznog poslovanja, polaznici savetovanja će se podsetiti na propisane prekršaje u obavljanju deviznih poslova, kao i kazne predviđene  za iste, uz osvrt na način odmeravanja kazne  za učinjene prekršaje  u sudskomm postupku.

Pored navedenog, polaznici seminara će se upoznati sa bitnim karakteristikama, vrstama i obavezama u obavljanju kreditnih poslova sa inostranstvom. Ova materija je, do donošenja osnovne verzije Zakona o deviznom poslovanju, bila uređena posebnim zakonom, zbog svoje kompleksnosti i značaja.

Predavač: Branka Đorđević, Ministarstvo finansija

NASTAVNI PROGRAM:

1) Kreditni poslovi sa inostranstvom:

 • načini kreditnog zaduživanja rezidenata u inostranstvu i subjekti koji se mogu zaduživati u inostranstvu
 • kratkoročno zaduživanje rezidenata i odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima
 • davanje jemstva i drugih sredstava obezbeđenja od strane rezidenata po osnovu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom, odnosno po kreditnim poslovima između nerezidenata
 • obaveza p ribavljanja sredstava obezbeđenja naplate po kreditnim poslovima sa inostranstvom od nerezidenta
 • izveštavanje o kreditnim poslovimma sa inostranstvom

2) Posredna i neposredna kontrola deviznog poslovanja

 • predmet kontrole
 • načini vršenja kontrole
 • obaveze kontrolisanog subjekta u postupku kontrole
 • ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, radnje i mere koje može preduzimati
 • onemogućavanje vršenja kontrole i posledicef
 • vrste akata koja se donose u kontroli

3) Kaznene odredbe u regulativi deviznog poslovanja

 • vrste protivpravnih dela iz Zakona o deviznom poslovanju
 • kazne propisane Zakonom o devizno poslovanju
 • pravila odmeravanja kazne u  prekršajnom postupku
 • zastarelost prekršaja

4) Ostale aktuelnosti iz oblasti deviznog poslovanja

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju (Zemun, Pregrevica 168), ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanski.savet@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322