elektronsko fakturisanje

Informacije obuke

Opcija 1 – Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168): 17. avgust 2022. godine od 10h

Opcija 2 – on line (ZOOM platforma): 17. avgust 2022. godine od 10h

Predavač: Olga Zorić, konsultant za finansijsko poslovanje i Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

Kotizacija: 11.500 (+PDV), odnosno 10.500 (+PDV)

Elektronsko fakturisanje i rad u Sistemu Elektronskih Faktura (SEF), od 1. jula 2022. godine postala je zakonska obaveza i za subjekte privatnog sektora, jer su sada i subjekti privatnog sektora obavezni da primaju i čuvaju elektronske fakture izdate od subjekata javnog sektora. U skladu sa tim, od 1. jula 2022. godine, više ne postoji druga opcija izdavanja i prijema faktura osim kroz SEF.

U tom smislu, na našem seminaru “Elektronsko fakturisanje – obaveza za privatni sektor”, osim praktične obuke za rad u SEF-u, obradićemo i direktna iskustva iz praćenja dosadašnjeg funkcionisanja SEF-a, kao i pitanja i odgovore do kojih smo došli radeći na direktnoj podršci našim pretplatnicima, ali i na praćenju primene svih izmena i dopuna Zakona i načina funkcionisanja SEF u poslednjih mesec dana.

Najznačajnije teme našeg vebinara su:

 • Prikaz Zakona o eFakturisanju sa podzakonskim aktima i objašnjenje trenutnog o bima i načina primene
 • Detaljni prikaz funkcionisanja Sistema Elektronskih Faktura (SEF) sa detaljnim objašnjenjem pravilnog rada na test i produkcionom sistemu
 • Šta su to strukturirane eFakture u XML formatu UBl 2.1 i standardu SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i kako ih napraviti i testirati
 • Kakav je način upotrebe predračuna, knjižnog odobrenja i zaduženja kao i avansnog računa u SEF-u
 • Koji su novi uslovi i specifičnosti obrade avansnih i korektivnih faktura sa pravilnim obračunom i prikazom PDV?
 • Koje su pravno obavezujuće norme postupanja u vezi vremenskog roka za izdavanje eFaktura  i šta je neophodno da se uradi
 • Prikaz organizaciono-tehničkih rešenja obrade eFaktura u organizacijama privatnog sektora
 • Prikaz obrade eRačunovodstvenih isprava upotrebom softverskih rešenja ePisarnice, eDelovodnika i eArhive
 • Koje su zakonske definicije načina i obraveze arhiviranja elektronskih računovodstvenih isprava – prikaz realnih primera
 • Potreba proširenja funkcionalnosti Računovodstvenih SV i njihova integracija sa softverima za obradu elektronskih dokumenata – Integracija sa računovodstvneim softverima
 • Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava i kako ih prevazići

Sva navedena pitanja će biti obrađena prikazom konkretnih primera, originalnih dokumenata i objašnjenjem rada softverskih rešenja iz operativne primene. Primeri izrađenih dokumenata koje ćemo pokazati na seminaru su:

 • Prikaz i objašnjenje rada SEF-a
 • Primeri rada sa SEF-om u privantim poslovnim organizacijama
 • Primeri eFakture u HML obliku
 • Primeri eFakture u PDF obliku nastale konverzijom iz HML formata
 • Primeri direktnog knjiženja eFakture u računovodstvenom softveru
 • Primer digitalne Knjige ulaznih faktura sa automatskim upisom
 • Prikaz modela automatske obrade ulazno-izlaznih faktura u eObliku
 • Prikaz realnog rešenja eArhiviranja elektronskih računovodstvenih isprava u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o arhiviranju i arhivskoj delatnosti

Predavači: 

 • Olga Zorić, konsultant za finansijsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

NASTAVNI PROGRAM:

1) Pregled Zakona o elektronskom fakturisanju i pratećih zakona

 • Najvažnije osobine Zakona o eFakturisanju i podzakonskih akata
 • Zakonski uslovi izrade eFakture  i drugih računovodstvenih isprava u HML obliku i rad sa njima u skladu sa Zakonomm o eFakturisanju
 • Prikaz detalja standarda SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i objašnjenja standardizovanih računovodstvenih postupanja (predračun, avansni račun, korektivna faktura i  dr)

2) Rad u sistemu elektronskih faktura – uživo!

 • Prikaz i objašnjenje organizacije rada – ovlašćenja i registracija
 • Direktan prikaz izrade svih vrsta eIsprava u SEF-u
 • Nove funkcionalnosti i njihova primena
 • Automatski rad sa SEF-om

3) Elektronsko fakturisanje – modeli eFakturisanja

 • Načini izrade, sadržaja, računovodstvene obrade i obračuna PDV kod novih elektronskih računovodstvenih isprava
 • Specifičnosti postupanja organizacija privatnog sektora – prikaz Idealnog sistema obrade
 • Šeme obrade eRačunovodstvenih isprava u računovodstvenim sektorima i računovodstvenim agencijama
 • Modeli integracije informatičkih sistema sa Informacionim posrednicima u organizacijama privatnog sektora

4) Procesi prijema, obrade i arhiviranja eDokumenata

 • Uslovi i primeri prijema, slanja, obrade i arhiviranja eFaktura i drugih elektronskih poslovnih dokumenata
 • Mogući načini integracije računovodstvenih i ERP softvera sa sistemima obrade eFaktura – ePisarnica, eDelovodnik, eAdministracija i eArhhiva
 • Uputstva za izradu rešenja opšte digitalizacije obrade poslovne dokumentacije
 • Bezbedne metode i uslovi arhiviranja i zaštite elektronskih poslovnnih dokumenata.

5) Pitanja i odgovori

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322