Informacije obuke

Opcija 1 – Beograd, Šumadijski trg 8,
Hotel Šumadija,
19. oktobar od 10h

Opcija 2 – on line (ZOOM platforma):
19. oktobar od 10h

Predavači: Olga Zorić, konsultant za finansijsko poslovanje
Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

Kotizacija: 11.500 (+PDV) odnosno 10.500 (+PDV)

ZAKONSKE OBAVEZE OD 01. JANUARA 2023. GODINE

Primena Zakona o eFakturisanju i rad u Sistemu Elektronskih Faktura (SEF), za poslovne organizacije privatnog sektora, je direktna zakonska obaveza. Do tog datuma, sve poslovne organizacije su dužne da pređu na naovi način kreiranja i prometa računovodstvenih isprava koje na sebi imaju izražen PDV obračun. Navedeno znači, da od tog datuma neće biti moguće kreirati ili platiti fakturu ako ona nije evidentirana kroz Sistem Elektronskih Faktura (SEF).

U cilju razjašnjenja ovih obaveza i postupanja, koristeći priktične savete i uputstva, obrazovne i upustvene teme našeg vebinara imaju za cilj da polaznicima prenesu tačne i direktne savete o načinima postupanja i mogućnosti izvršenja traženog koji potiču iz naših iskustva u praktičnom radu sa SEF sistemom. Dodatno, pripremili smo i konkretne odgovore do kojih smo došli radeći na direktnoj podršci korisnicima SEF sistema ali i na praćenju primene svih izmena i dopuna Zakona i načina funkcionisanja SEF sistema u poslednjih četiri meseca. Dodatni primeri i uputstva za pravilan rad koje smo pripremili dolaze iz realnog okruženja, iz našeg radnog iskustva izrade rešenja digitalizacije finansijskog poslovanja i njihove implementacije u više poslovnih organizacije i javnog i privatnog sektora.

Najznačajnije teme našeg vebinara su:

 • Prikaz Zakona o eFakturisanju sa podzakonskim aktima i objašnjenje trenutnog obima i načina primene.
 • Detaljni prikaz funkcionisanja Sistema Elektronskih Faktura (SEF sistem) sa detaljnim objašnjenjem pravilnog rada na test i produkcionom sistemu.
 • Šta su to struktuirane eFakture u XML formatu UBL 2.1 i standardu SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i kako ih napraviti i testirati?
 • Kakav je način upotrebe, predračuna, knjižnog odobrenja i zaduženja kao i avansnog računa u SEF sistemu?
 • Koje su novi uslovi i specifičnosti obrade avansnih i korektivnih faktura sa pravilnim obračunom i prikazom PDV?
 • Koje su pravno obavezujuće norme postupanja u vezi vremenskog roka za izdavanje eFaktura i šta je neophodno da se uradi?
 • Prikaz organizaciono-tehničkih rešenja obrade eFaktura u organizacijama privatnog sektora.
 • Prikaz obrade eRačunovodstvenih isprava upotrebom softverskih rešenja ePisarnice, eDelovodnika i eArhive?
 • Koje su zakonske definicije načina i obaveze arhiviranja elektronskih računovodstvenih isprava? Prikaz realnih primera.
 • Potreba proširenja funkcionalnosti Računovodstvenih SV i njihova integracija sa softverima za obradu elektronskih dokumenata – Integracija sa računovodstvenimsoftverima
 • Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava i kako ih prevazići?

Sva navedena pitanja će biti obrađena prikazom konkretnih primera, originalnih dokumenata i objašnjenjem rada softverskih rešenja iz operativne primene.

Primeri izrađenih dokumenata koje ćemo prikazati na vebinaru:

 • Prikaz i objašnjenje rada Sistema Elektronskih Faktura (SEF)
 • Primeri rada sa SEF sistemom u privatnim poslovnim organizacijama
 • Primer eFakture u HML obliku
 • Primer eFakture u PDF obliku nastale konverzijom iz HML formata
 • Primeri direktnog knjiženja eFakture u računovodstvenom softveru
 • Primer digitalne Knjige ulaznih faktura sa automatskim upisom
 • Prikaz modela automatske obrade ulazno-izlaznih faktura u eObliku
 • Prikaz realnog rešenja eArhiviranja elektronskih računovodstvenih isprava u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o arhiviranju i arhivskoj delatnosti.

Cilj obuke:

Upoznavanje polaznika sa normativno-pravnim okvirom Zakona o eFakturisanju kao i načinima, procedurama i SV alatima koje je neophodno poznavati da bi se uspešno primenio Zakon.
Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • Upoznaju se sa direktnim rešenjima i iskustvima iz prvih mesec dana funkcionisanja SEF sistema
 • Prepoznaju poslovne mogućnosti efikasnijeg poslovanja uz upotrebu elektronskih računovodstvenih isprava (Primeri validnih eFaktura i drugih eRačunovodstvenih isprava);
 • Sagledaju zakonske mogućnosti i obaveze svoje poslovne organizacije u slučajevima prelaska na E-Fakturisanje (Primeri zakonskih postupanja);
 • Aktivno koriste čitav set elektronskih servisa koji omogućavaju generisanje i razmenu elektronskih dokumenata u celini (Primeri eDostave dokumenata);
 • Obezbede početne uslove za implementaciju elektronskih računovodstvenih postupaka u svojim poslovnim organizacijama (Realni primeri procesa digitalizacije);
 • Detaljno se upoznaju sa pojmovima: Struktuirana XML-Faktura, Načini slanja i prijema E-Faktura, E-Pisarnica, E-Delovodnik i dr.)
 • Razjasne nedoumica oko pravilne računovodstvene obrade i obračuna PDV na novim elektronskim formatima računovodstvenih isprava
 • Sagledaju potrebe i mogućnosti koje će njihovoj poslovnoj organizaciji omogućiti bezbedno raspolaganje i zakonom definisano čuvanje svih vrsta elektronskih dokumenata (E-Arhiviranje).

Obuka je namenjena:

 • Seminar je namenjen polaznici iz javnog i privatnog sektora čija je odgovornost u planiranju i izvršenju organizacije poslovanja na osnovu obaveza primene zakona,
 • U usko stručnom smislu, seminar je namenjen finansijskim rukovodiocima, šefovima računovodstva ali i samim računovođama i knjigovođama.
 • Dodatno, kako seminar daje odgovore i na pitanja opšte digitalizacije poslovne dokumentacije i rukovodioci opštih administrativnih službi mogu dobiti operativna uputsva i konkretne primere postupanja.
 • Seminar je namenjen i zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Tematske celine:

 1. PREGLED ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANjU I PRATEĆIH ZAKONA
  • Najvažnije osobine Zakona o eFakturisanju i podzakonskih akata
  • Zakonski uslovi izrade eFakture i drugih računovodstvenih isprava u HML obliku i rad sa njima u skladu sa Zakonom o eFakturisanju
  • Prikaz detalja standarda SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i objašnjenja stardazivonih računovodstvenih postupanja (Predračun, Avansni račun, Korektivna faktura i dr.)
 2. RAD U SISTEMU ELEKTRONSKOG FAKTURISANjA – UŽIVO!
  • Prikaz i objašnjenje organizacije rada – ovlašćenja i registracija
  • Direktan prikaz izrade svih vrste eIsprava u SEF sistemu
  • Nove funkcionalnosti i njihova primena
  • Automatski rad sa SEF sistemom
 3. MODELI E-FAKTURISANjA
  • Načini izrade, sadržaja, računovodstvene obrade i obračuna PDV kod novih elektronskih računovodstvenih isprava
  • Specifičnosti postupanja organizacija privatnog sektora – prikaz Idelanog sistema obrade
  • Šeme obrade eRačunovodstvenih isprava u računovodstvenim sektorima i računovodstvenim agencijama
  • Modeli integracije informatičkih sistema sa Informacionim posrednicima u organizacijama privatnog sektora
 4. PROCESI PRIJEMA, OBRADE I ARHIVIRANjA eDOKUMENATA
  • Uslovi i primeri prijema, slanja, obrade i arhiviranja eFaktura i drugih elektronskih poslovnih dokumenata
  • Mogući načini integracije računovodstvenih i ERP softvera sa sistemima obrade eFaktura – ePisarnica, eDelovodnik, Administracija i eArhiva
  • Uputstva za izradu rešenja opšte digitalizacije obrade poslovne dokumentacije
  • Bezbedne metode i uslovi arhiviranja i zaštite elektronskih poslovnih dokumenata

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali hotela “Šumadija” ili on-line preko ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale sveden na broj učesnika koji obezbeđuje poštovanje propisanih epidemioloških mera.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322