cirkularna-ekonomija

Informacije Obuke

Datum i vreme 20. jun 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Dr Radmila Šerović, dipl.ing.tehnologije; Elena Janković, dipl.ing.tehnologije (detalji na stranici)
Kotizacija 15.000 (+PDV) u sali; 14.000 (+PDV) on-line; detalji o popustima na stranici

Izmene Zakona o upravljanju otpadom, inicirale su i donošenje niza novih podzakonskih akata, radi efikasnije i efektivnije primene.

Kako se nova zakonska regulativa Evropske Unije, a samim tim i Republike Srbije, odnosno podzakonski akti koji su usvojeni od 2023. godine do danas,  temelji na primeni koncepta Cirkularne ekonomije, privredni subjekti i nadležni organi bi trebalo, da se u najkraćem roku, prilagode novim propisima kroz:

 1. uvođenje principa Cirkularne ekonomije, kao razvojne funkcije svih proizvodnih preduzeća;
 2. primenu principa Cirkularne ekonomije u cilju stvaranja novog proizvoda;
 3. primenu novih propisa iz oblasti upravljanja otpadom u kontekstu Cirkularne ekonomije, kroz efikasniju :

3.1.  prevenciju stvaranja otpada;

3.2selekciju i odvojeno sakupljanje svih tokova otpada, na mestu nastanka;

3.3.  privremeno skladištenje otpada na mestu nastanka;

3.4.  transport otpada od mesta nastanka do mesta tretmana/ponovnog iskorišćenja/odlaganja;

3.5.  tretman/ponovno iskorišćenje otpada u cilju njegovog konačnog zbrinjavanja na ekološki prihvatljiv i bezbedan način;

3.6. odlaganje otpada samo ukoliko ne postoji opcija za tretman/ponovno iskorišćenje otpada u cilju njegovog konačnog zbrinjavanja na ekološki prihvatljiv i bezbedan način.

Predavači su nacionalni Experti u oblasti sistema zaštite životne sredine, IPPC-a i upravljanja otpadom sa višegodišnjim iskustvom u navedenim oblastima:

 • Dr Radmila Šerović, dipl.ing.tehnologije, MSc, doktor nauka za zaštitu životne sredine
 • Elena Janković, dipl.ing.tehnologije, BSc, nacionalni expert i konsultant

NASTAVNI PROGRAM:

 1. MODUL:” Koncept cirkularne ekonomije u Srbiji” 
 2. MODUL:” Cirkularna ekonomija u funkciji održivog poslovanja i investiranja- kriterijumi za klasifikaciju održivih aktivnosti/proizvoda”
 3. MODUL: “Usklađivanje proizvodnih procesa privrednika sa novim obavezama prema postojećoj i novoj zakonskoj regulative u Republici Srbiji, sa aspekta planiranja, projektovanja, izgradnje i obavljanja delatnosti upravljanja otpadom
 4. MODUL: “Novi zakonski propisi i rešenja

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.000 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322